Integritetspolicy

OM WAYBLERS INTEGRITETSPOLICY

Waybler AB bedriver verksamhet i flera länder. Med “Waybler”, “vi” och “oss” avses i denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) det lokala koncernbolag som tillhandahåller Wayblers tjänster för laddning av laddbara fordon (“Tjänsterna”). I denna Integritetspolicy förklaras vilka personuppgifter som Waybler samlar in från dig, varför Waybler samlar in sådana personuppgifter och vad Waybler använder dina personuppgifter till i samband med användning av våra tjänster för laddning av elfordon (”Tjänsterna”), Wayblers mobila applikation (“Applikationen”) eller Wayblers webbplats (“Webbplatsen”). Syftet med denna Integritetspolicy är att underlätta för dig att ta tillvara dina rättigheter. Waybler behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Waybler är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i Integritetspolicyn. Personuppgifter är sådana uppgifter eller sådan information som kan användas för att identifiera en specifik individ.

NÄR SAMLAR WAYBLER IN PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter som kan komma att behandlas avser främst uppgifter som du, direkt eller indirekt, lämnar till Waybler. Waybler samlar in personuppgifter från dig bland annat när du via vår Applikation, Webbplats eller på annat sätt när du:

  1. registrerar dig som administratör för en Kund eller Laddrättsinnehavare,
  2. registrerar dig som Användare av Waybler Tjänster,
  3. använder Tjänsterna, Applikationen eller Webbplatsen, och
  4. när du kontaktar Waybler.

Uppgifter kan även samlas in från den Kund eller Laddrättsinnehavare som du är administratör för eller som du har avtal om laddtjänster med. Vi kan även samla in personuppgifter som vi hämtar från informationstjänsteleverantörer för att samköra vårt kundregister med offentliga register för att säkerställa god registervård. De uppgifter som vi samlar in från dessa offentliga register använder vi även i samband med kommunikation och erbjudanden till dig.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål Waybler behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter som behandlas och vilken laglig grund Waybler har för behandlingen.

Ändamål: För dig som är verksam hos eller ansluten till kontoinnehavare hos Waybler som administratör, laddrättsinnehavare eller användare.

UppgifterLaglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter, t.ex. namn och registreringsnummer på ditt fordonBerättigat intresse. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Waybler ska kunna debitera överenskomna avgifter och i övrigt uppfylla sina åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna. Om du är fakturakund behandlas personnummer i syfte att säkerställa säker identifiering av dig.
Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummerSe ovan.
Uppgifter om elbilsladdning, t.ex. start- och stopptid och plats där ditt fordon laddatsSe ovan.
Uppgifter om elförbrukning vid varje laddtillfälleSe ovan.
Tekniska uppgifter, t.ex. vilken enhet som användsSe ovan.
Platsinformation, t.ex. uppgift om var du befinner digSe ovan.

Bevarandetid: Uppgifterna behandlas för detta syfte under kundförhållandet och för en tid om 36 månader eller, om du är företagskund, 10 år därefter i syfte att tillgodose Wayblers berättigade intresse av att försvara, fastställa eller göra gällande eventuella rättsliga anspråk. Efter det att kundförhållandets avslutats bevaras även dina personuppgifter för en maximal tid om 23 månader därefter i syfte att tillgodose Wayblers berättigade intresse av att uppfylla avtalet med berörda Kunder.

Ändamål: Hantera förfrågningar från dig

UppgifterLaglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter, t.ex. namn, registreringsnummer, kund eller laddrättsinnehavareBerättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Wayblers berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig och erbjuda god kundservice.
Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress, telefonnummerSe ovan.
Uppgifter om elbilsladdning, t.ex. start- och stopptid och plats där ditt fordon laddatsSe ovan.
Tekniska uppgifter, t.ex. vilken enhet som användsSe ovan.
Transaktionsuppgifter, t.ex. betald avgift för laddning och avgifter för TjänstenSe ovan.
Finansiell information, t.ex. kontonummerSe ovan.
Platsinformation, t.ex. uppgift om var du befinner digSe ovan.
Kommunikation, t.ex. uppgift om din fråga och vårt svar.Se ovan.

Bevarandetid: Uppgifterna bevaras för detta syfte under en period om sex (6) månader räknat från tidpunkten för kommunikationen. Uppgift om kontakter med dig bevaras under kundförhållandet under en period om 36 månader, eller om du är företagskund, i 10 år därefter i syfte att försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk

Ändamål: Uppfylla rättsliga skyldigheter t.ex. bokförings- och redovisningskrav

UppgifterLaglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter, t.ex. namn, mobiltelefonnummer och registreringsnummerRättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att Waybler ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller enligt lag eller andra föreskrifter.
Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummerSe ovan.
Uppgifter om elbilsladdning, t.ex. start-och stopptid och områdeskod för laddningSe ovan.
Tekniska uppgifter, t.ex. vilken enhet som användsSe ovan.
Transaktionsuppgifter, t.ex. betald avgift för laddning och avgifter för TjänstenSe ovan.
Kommunikation, t.ex. uppgift om din fråga och vårt svar.Se ovan.

Bevarandetid: Personuppgifter sparas under den tid som är nödvändig för respektive rättslig förpliktelse.

Ändamål: Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

UppgifterLaglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter, t.ex. namn, mobiltelefonnummer och registreringsnummerBerättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Wayblers berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Personnummer behandlas i syfte att säkerställa säker identifiering av dig.
Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummerSe ovan.
Uppgifter om elbilsladdning, t.ex. start- och stopptid och områdeskod för laddningSe ovan.
Tekniska uppgifter, t.ex. vilken enhet som användsSe ovan.
Platsinformation, t.ex. uppgift om var du befinner digSe ovan.
Kommunikation, t.ex. uppgift om din fråga och vårt svar.Se ovan.

Bevarandetid: Uppgifterna behandlas för detta syfte under kundförhållandet och så länge som Waybler för respektive ändamål ovan bevarar dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Waybler behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Du utövar dina rättigheter genom att kontakta Wayblers kundtjänst. Kontaktuppgifter framgår nedan.

Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag)
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. Vissa uppgifter som vi har registrerade om dig kan du se genom att logga in på ditt användarkonto i Applikationen och Webbplatsen. Registerutdrag kan beställas genom vår kundtjänst.

Rätt till rättelse
Om du anser att registrerade personuppgifter hos Waybler är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att rättelse av dina personuppgifter. Du kan rätta vissa uppgifter genom att kontakta Waybler på privacy@waybler.com.

Rätt att avsäga dig direktmarknadsföring
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig Wayblers behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att kontakta kundservice.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse av skäl som gäller för din specifika situation. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Begära radering (“rätten att bli bortglömd”)
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om du har invänt mot behandlingen och Waybler inte har något tvingande berättigat skäl för att fortsätta behandla uppgifterna. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begära begränsning av behandling
Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att Waybler inte kan uppfylla eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och, om det är tekniskt möjligt, överföra dessa till någon annan (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. för att uppfylla avtalet med dig.

SÄKERHET

Waybler tar frågan om säkerhet för dina personuppgifter på största allvar. Waybler vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Tillgång till information är begränsad på olika sätt (exempelvis genom krav om användarauktorisation och lösenord, som endast tilldelas de anställda som behöver tillgång till sådan information för att utföra sina arbetsuppgifter). Andra säkerhetsåtgärder inkluderar kryptering, brandväggar samt fysiska begränsningar och restriktioner för åtkomst till byggnader och filer.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA MOTTAGARE M.M.

Waybler delar insamlade personuppgifter med följande mottagare för följande syften. Mottagaren är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av de personuppgifter som vi delar med dem, om inget annat anges nedan.

Kund. Vi delar uppgifter med Kunder för att de ska kunna ta del av genomförda laddningar på deras områden.

Betalningsmottagare och betaltjänstleverantörer. Vid betalning delas nödvändig information med leverantörer för fakturabetalning respektive kortbetalning för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt villkoren för Tjänsterna med fakturering och kortbetalning som betalningsmetoder.

Tjänsteleverantörer. För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kan Waybler dela personuppgifter med tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller bland annat följande tjänster till Waybler: informationstjänster, telefonitjänster (PSMS), supporttjänster samt IT-tjänster, såsom support, drift, förbättring, utveckling och tjänster för att hantera utskick. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt Wayblers uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Övriga mottagare

MottagareSyfteLaglig grund för behandlingen
MyndigheterVi delar dina personuppgifter med myndigheter om vi har en rättslig förpliktelse att göra det.Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.
Domstolar, externa rådgivare och motparterI samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parterBehandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
Rättsvårdande myndigheter, t.ex. PolisenVi kan dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen om vi är skyldiga enligt lag att lämna ut dina uppgifter eller för att bidra till en pågående brottsutredning.Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att bidra till en pågående brottsutredning på begäran.
Potentiella köpare och säljareVi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

VAR BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?

I den utsträckning Waybler lagrar dina personuppgifter sker det på servrar inom EU. Våra tjänsteleverantörer finns dock, i förekommande fall, utanför EU/EES-området. För att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade säkerställer Waybler att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats, t.ex. dataöverföringsavtal som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter i samma utsträckning som Waybler.

COOKIES

Waybler använder cookies för optimering av Tjänsterna, statistisk utvärdering, analys och marknadsföring. En cookie är en textfil som sparas på exempelvis din dator eller mobila enhet och som möjliggör identifikation av din dator eller mobiltelefon. Cookies hjälper Waybler att anpassa exempelvis Applikationen och Webbplatsen efter dina behov som användare av Wayblers Tjänster, se vidare i vår cookiepolicy.

ÄNDRINGAR I WAYBLERS INTEGRITETSPOLICY

Waybler kan, från tid till annan, ändra i denna Integritetspolicy. Om sådana ändringar görs i Wayblers Integritetspolicy som innebär att sättet Waybler behandlar dina personuppgifter ändras, t.ex. om insamling av ytterligare personuppgifter för angivna ändamål eller behandling av uppgifter för nya ändamål, kommer Waybler att meddela dig om sådana förändringar via exempelvis Webbplatsen, Applikationen eller e-post. Waybler rekommenderar att du regelbundet läser Wayblers Integritetspolicyn för den senaste informationen om hur Waybler behandlar dina personuppgifter.

KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor eller synpunkter avseende Wayblers Integritetspolicy kan du kontakta Wayblers kundtjänst. Telefonnummer: 08-223377 E-postadress: privacy@waybler.se